Nyheder
Vintervedligeholdelse 2022/23

Vintervedligeholdelse i GAUS-område varetages i perioden 01 DEC 2022 til 31 MAR 2023 af PD Nyanlæg Aps således: Veje og torve på Agertoften, veje og torve samt vestlige fortov på Udsigtsbakken og del af Stivej (nr. 7 - 11).

Veje - torve og fortov sneryddes  ved snefald på 3 - 5 cm. Saltes samtidig med snerydning med vejsalt.

HUSK: I skal selv rydde og salte gangstier ud for egen grund.


Sommerorientering 2019

Rotter på Stivej.

Næstved Kommune  pålagde den 27. september 2019 beoerne på Stivej at sørge for, at en vejbrønd på Stivej (Stivej er en privat fællesvej) inden for 4 uger blev repareret. På Stivej har GAUS 3 medlemmer (7, 9 og 11), hvorfor GAUS udreder 3/8 af udgifterne til reetablering af den defekte vejbrønd og asfalt ilagt. Sagen afsluttet.


GAVNØ-bevoksning ved P-Pladsen. Efter fornyet henvendelse har godsforvalter Bo Povlsen oplyst, at man vil beskære træer og buske. Måske førstr til foråret, da områdset er for vådt at køre i.

Nabohjælp


Pr. 16. december 2018

Nye NABO HJÆLP klistermærker bestilles således:

1) Log ind på: www.nabohjælp.dk

2) Gå ned i bunden af siden og tryk på "Materialer".

3) Tryk på linien "Nye klistermærker" og bestil.


PS!  Du kan kun bestille een gang pr. 12 måneder.


Hjertestarteren er nu aktiv og kan ses på TRYG fondens hjertestarter app. Hjertestarteren er som tidligere oplyst placeret på nordgavlen på Agertoften 24. Man er pt. i gang med at undersøge hvornår hjerteløber kursus kan afholdes.


Renovering af torve og stier

Læbælterne


Pr. 17. oktober 2017

Så er der faldet en trist afgørelse i sagen om læhegnene vest for Udsigtsbakken ved Kystdirektoratets skr. J.nr. 16/03984 -3 af 12/10/2017.


Kystdirektoratet vurderer, at eksisterende læhegn er lovligt etableret inden for strandbeskyttelseslinien i overensstemmelse med Miljøcenter Nykøbing Falsters afgørelse af 03/09/2009, henset til, at der ikke er stillet vilkår om fjernelse af læhegnet med frist i overensstemmelse med udløbet af dispensationens gyldighed. Dette skete ej heller ved dispensationens forlængelse 03/09/2012.


Klagefristen er 4 uger regnet fra 13/10/2017 og evt. søgsmål ved domstolene er 6 måneder.

Der vurderes ikke for nuværende at være relevans i en evt. klage set ud fra nuværende trufne afgørelse.


Se hele afgørelsen fra Kystdirektoratet: