Nyheder
GAUS kontingent 2024

Coax kabelstandere

På generalforsamlingen 10 APR 2024 blev der stillet en forespørgsel om, det var muligt, at få fjernet Coax kabelstanderne fra STOFA.

NORLYS, der ejer STOFA, er forespurgt og har svaret, at der stadig er aktive brugere på STOFA's Coax kabelnet, hvorfor man ikke kan lukke ned/fjerne kabelstanderne. 

Mødeindkaldelse til GENF 10 APR 2024

Årets gang er dags dato (21/03/2024), der skitserer havad du som grundejer er forpligtet til at udføre løbende hen over året.

Årets gang er indlagt på hjemmesidens "Forside".

Snerydning

Jeg skal på vegne afd GAUS henstille til, at man rydder stierne for sne. 

Det samme gælder på fortove.

Det er den enkelte - hvis grund støder op til stien/fortovet - der har ansvaret for, at der bliver ryddet for sne. 

Vintervedligeholdelse 2023/24

Vintervedligeholdelse i GAUS-område varetages i perioden 01 DEC 2022 til 31 MAR 2023 af PD Nyanlæg Aps således: Veje og torve på Agertoften, veje og torve samt vestlige fortov på Udsigtsbakken og del af Stivej (nr. 7 - 11).

Veje - torve og fortov sneryddes  ved snefald på 3 - 5 cm. Saltes samtidig med snerydning med vejsalt.

HUSK: I skal selv rydde og salte gangstier ud for egen grund.


Sommerorientering 2019


GAUS Regnskab 2023

Nabohjælp

Har du behov for kontakt til NABOHJÆLP for at bestiller "Klistermærker & Materialer" ellert se "De bedste tricks", måske bare vide mere "Om Nabohjælp" eller du ønsker at "Bliv Naboven" så gå ind på Nabohjælp.dk hjemmeside. Her trykker du på den bjælke, som du vil vide mere om eller måske vil du bestille nye klistermærker.

.

Redigeret 15/11/2023
Udtræden af bestyrelsen

Det er med beklagelse, at bestyrelsessuppleant Jytte Vilstrup af personlige årsager er udtrådt af bestyrelsen med virkning fra 10-09-2023.

Vi ønsker Jytte al mulig held og lykke i tiden fremover.

Formanden

Sommeren 2023

Så er sommeren 2023 over os og det er igen i år tid til at få hækkene klippede. I særlig grad langs stierne og fortovene. Vent gerne til efter Skt. Hans og check om der er reder i hækken. Hvis, så vent lidt.

14/06/20203 skrev jeg til Gavnø og anmodede om, at bevoksningen N for P-pladsen kunne blive beskåret med næn hånd, samt at det ville være fint, hvis det - af hensyn til biodiversiteten - kunne gøres i efteråret.

God sommer til alle.

Renovering af torve og stier

Rotter på Stivej.

Næstved Kommune  pålagde den 27. september 2019 beoerne på Stivej at sørge for, at en vejbrønd på Stivej (Stivej er en privat fællesvej) inden for 4 uger blev repareret. På Stivej har GAUS 3 medlemmer (7, 9 og 11), hvorfor GAUS udreder 3/8 af udgifterne til reetablering af den defekte vejbrønd og asfalt ilagt. Sagen afsluttet.


GAVNØ-bevoksning ved P-Pladsen. Efter fornyet henvendelse har godsforvalter Bo Povlsen oplyst, at man vil beskære træer og buske. Måske førstr til foråret, da områdset er for vådt at køre i.

Læbælterne


Pr. 17. oktober 2017

Så er der faldet en trist afgørelse i sagen om læhegnene vest for Udsigtsbakken ved Kystdirektoratets skr. J.nr. 16/03984 -3 af 12/10/2017.


Kystdirektoratet vurderer, at eksisterende læhegn er lovligt etableret inden for strandbeskyttelseslinien i overensstemmelse med Miljøcenter Nykøbing Falsters afgørelse af 03/09/2009, henset til, at der ikke er stillet vilkår om fjernelse af læhegnet med frist i overensstemmelse med udløbet af dispensationens gyldighed. Dette skete ej heller ved dispensationens forlængelse 03/09/2012.


Klagefristen er 4 uger regnet fra 13/10/2017 og evt. søgsmål ved domstolene er 6 måneder.

Der vurderes ikke for nuværende at være relevans i en evt. klage set ud fra nuværende trufne afgørelse.


Se hele afgørelsen fra Kystdirektoratet: